10 000. Evanjelium pre ruže / 10 000. Gospel for Roses

divadelná hra, 2014 / theatre play, 2014

scroll down for the photos from the stage performance and review by Orszolya BálintNedopovedaná dráma o deťoch mŕtvych matiek, nedokončenej poprave a ružiach stratených v púšti, pre tri herečky a opernú speváčku.

Untold drama about children of dead mothers, unfinished execution and roses lost in the desert, for three actresses and an opera singer.


Evanjelium pre ruže je mojím druhým divadelným projektom realizovaným v spolupráci s profesionálnymi herečkami Máriou Danadovou, Lenkou Luptákovou a Janou Oľhovou a opernou speváčkou Dominikou Donigou, ktorý som uviedol pod hlavičkou neformálneho divadelného zoskupenia Pominuteľné divadlo. Projekt, ktorého ústrednou témou je násilná smrť, voľne nadväzuje na môj predchádzajúci divadelný projekt Asile de nuit (2013).

The Gospel for Roses is my second theatrical project realized in collaboration with professional actresses Mária Danadová, Lenka Luptáková and Jana Oľhová and opera singer Dominika Doniga, which I presented under the heading of informal theater group Pominuteľné divadlo (Transient Theatre). The project central theme of which is violent death, is a loose continuation of my previous theater project Asile de nuit (2013).

Prológ k rozprávaniu protagonistiek hry, priamo, či nepriamo konfrontovaných s násilím, tvoria detské úvahy o smrti vyrozprávané ústami jednej z najmocnejších žien Európy 16. storočia, anglickej kráľovnej Alžbety I. (Jana Oľhová). Prostredníctvom skúmania série štyroch malieb a litografie Edouarda Maneta sa tragický príbeh druhého mexického cisára Ferdinanda Maximiliána Habsburského, známy aj z Asile de nuit, stáva estetickým problémom v rozprávaní historičky umenia (Lenka Luptáková). V rozprávaní mexickej ženy, ktorá stratila dcéru (Jana Oľhová), a v Mexiku väznenej americkej novinárky (Maja Danadová), som sa pokúsil spracovať tému tzv. femicides, sexuálne motivovaných vrážd žien v severomexickom štáte Chihuahua, ku ktorým dochádza od začiatku 90. rokov minulého storočia. Miestami poetické, inokedy zas vedecky nezúčastnené, či naopak osobné, až expresívne rozprávanie sa v závere hry mení na neverbálny hlasový prejav opernej speváčky (Dominika Doniga), ktorý je pokusom o zdieľanie neodovzdateľnej skúsenosti prostredníctvom univerzálneho metajazyka.

The prologue to the narration of the protagonists of the play, directly or indirectly confronted with violence, consists of children’s reflections on death told through the mouths of one of the most powerful women in 16th-century Europe, Queen Elizabeth I of England (Jana Oľhová). Through the study of a series of four paintings and lithographs by Edouard Manet, the tragic story of the second Mexican emperor Ferdinand Maximilian of Habsburg, also known from Asile de nuit, becomes an aesthetic problem in the narration of an art historian (Lenka Luptáková). In the story of a Mexican woman who lost her daughter (Jana Oľhová) and an American journalist imprisoned in Mexico (Maja Danadová), I tried to deal with the topic of the so-called femicides, sexually motivated murders of women in the northern Mexican state of Chihuahua, which have taken place since the early 1990s. At the end of the play, the poetic, sometimes scientifically cold, or vice versa personal, even expressive narration turns into a non-verbal vocal expression of the opera singer (Dominika Doniga), which is an attempt to share an inalienable experience through universal metalanguage.

Príbehy vyrozprávané postavami divadelnej hry 10 000. Evanjelium pre ruže sa opierajú o výskum udalostí v mexickom meste Juárez (štát Chihuahua) na základe internetových správ a štatistík a publikácií investigatívnych novinárov Diany Washington Valdez a Charlesa Bowdena. Údaje týkajúce sa diela Eduarda Maneta pochádzajú hlavne z textov historikov umenia Juliet Wilson-Bareau, Alberta Boima a Johna Elderfielda. Pre hru som vytvoril scenár založený na autorských textoch, javiskový set, kostýmy a hudbu pozostávajúcu hlavne z rušivých elektronických zvukov. Pri opernom speve vo finálnej scéne som použil digitálne manipulovaný zvuk a samplovanie v reálnom čase.

The stories told by the characters of the play 10,000. The Gospel for the Roses are based on research of events in the Mexican city of Juárez (Chihuahua State) based on Internet reports and statistics and publications by investigative journalists Diana Washington Valdez and Charles Bowden. Data on the work of Eduard Manet come mainly from texts by art historians Juliet Wilson-Bareau, Albert Boim and John Elderfield. For this piece, I created a script based on the authorial texts, a stage set, costumes and music consisting mainly of disturbing electronic sounds. During the opera singing in the final scene, I used digitally manipulated sound and real-time sampling.


Fotoset Jána Chmelíka z predstavenia / Photos of the performance by Jan Chmelik

Orszolya Bálint: Smrť ako sebavyjadrenie, recenzia predstavenia

Death as Self-expression by Orszolya Bálint, review of the stage performance