…a moja krv sa vleje ako rieka do úst nekonečna. Komentáre k Vyznaniam Sv. Augustína / …And My Blood Will Flow Like a River Into the Mouth of Infinity. Comments on the Confession of St. Augustine

inštalácia, rôzne materiály, 2003 / installation, various materials, 2003


Osem kníh obalených bielou textíliou (8 ako číslo večnosti /∞/ v kresťanskej tradícii), sedem zošitov s autorskými básňami reagujúcimi na Vyznania od sv. Augustína (sedem dní stvorenia), červené stuhy, žiletky, osem papierov s odtlačkom pečiatky s recyklačným znakom a iniciálami “HS” a nápisom ceruzkou “homo spiritualis” (človek duchovný).

Eight books wrapped in white fabric (8 as the number of eternity /∞/ in the Christian tradition), seven notebooks with authorial poems responding to the Confession of St. Augustine (seven days of creation), red ribbons, razor blades, eight papers with a stamp with the recycling symbol and the initials “HS” and the inscription in pencil “homo spiritualis” (spiritual human).