Duchovné cvičenia / The Spiritual Exercises

performancia, 2010 / performance 2010


Zostrih videozáznamu performancie na festivale Intermedia.bb v r. 2010. / Edition of recording of the performance at the Intermedia.bb festival in 2010.


Sound-artová performancia inšpirovaná príbehmi ľudí odsúdených k životu v izolácii je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť 100 000 dní je úvahou nad plynutím času v izolácii. Podnetom k napísaniu textu bola esej Oscara Wildea De profundis napísaná vo väzení, kam bol odsúdený za „obscénnosť,“ čo bol v tom čase len iný názov pre homosexualitu. Druhá časť je pokusom o sprítomnenie napätia v mysli človeka potácajúceho sa medzi „spoločenskou“ morálkou a jeho vlastnými túžbami. Ide o akýsi prepis príbehu amerického tínedžera Bobbyho Griffitha, ktorý vo svojich 19-tich rokoch dobrovoľne ukončil svoj život kvôli neznesiteľnej náboženskej intolerancii jeho rodiny a blízkeho okolia k jeho „inej“ sexualite.

Sound-art performance inspired by the stories of people forced to live in isolation is divided into two parts. The first part entitled 100,000 days is a reflection on the passage of time in isolation. The impetus for writing the text was an essay by Oscar Wilde De profundis written in prison, where he was convicted because of “obscenity,” which at the time was just another name for homosexuality. The second part is an attempt to present the tension in the mind of a man staggering between “social” morality and his own desires. It is a kind of transcript of the story of the American teenager Bobby Griffith, who voluntarily ended his life at the age of 19 due to the unbearable religious intolerance of his family and close surroundings to his “other” sexuality.