Kniha ihiel / The Book of Needles

textilný objekt, kniha, 2015 / textile object, book, 2015


Kniha ihiel je súčasťou cyklu Červený dialóg pozostávajúceho z textilného objektu a pripravovaného videa. Inšpiráciou preň bol pôvodný text dnes známy ako rozprávka o Červenej čiapočke. Pôvodný text, upravený do dnešnej podoby Charlesom Perraultom hovorí o dievčatku, ktoré, aby sa mohlo stretnúť so svojou mamou, muselo nosiť železné šaty, rozhodnúť sa medzi cestou ihiel a cestou klincov a v nevedomosti jedlo mäso svojej mamy a pilo jej krv. Tento príbeh chápem ako podobenstvo o obeti, ktorú prináša staršia generácia v prospech mladšej.

The Book of Needles is part of the Red Dialogue cycle, which consists of a textile object and a video in preparation. It was inspired by the original text, now known as the Tale of the Red Riding Hood. The original text, adapted to its current form by Charles Perrault, speaks of a girl who, in order to meet her mother, had to wear an iron dress, decide between the path of needles and the path of nails, and in ignorance ate her mother’s meat and drank her blood. I see this story as a parable about the sacrifice made by the older generation for the benefit of the younger.

Link na dielo publikované na webe umenia