Korzety / Corsets

textilné objekty venované slovenským homofóbnym politikom a predstaviteľovi cirkvi, rôzne materiály, 2001 / textile objects dedicated to Slovak homophobe politicians and church representatives, various materials, 2001


Korzet pre Jána Čarnogurského, inštalácia na výstave Moc bezmocných: Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989, Kunsthalle Bratislava, 2019 – 2020 / Corset for Ján Čarnogurský, installation at the exhibition The Power of the Powerless: Political Aspects in Slovak and Czech Art After 1989. Foto / Photo Tomáš Halász.

Korzet pre Pavla Hrušovského / Corset for Pavol Hrušovský. Foto / Photo Tomáš Halász.
Kazula pre Jána Sokola / Chasuble for Ján Sokol. Foto / Photo Tomáš Halász.
Foto / Photo Tomáš Halász.