Matka neviestok / The Mother of Harlots

inštalácia a performancia premiérovo uvedená v Headlands Center for the Arts v Sausalito, Kalifornia v roku 2003 / installation and the performance premiered at Headlands Center for the Arts in Sausalito California in 2003


Performanciu Matka neviestok uviedol autor už viackrát (premiéra v Headlands Cenetr for the Arts, Sausalito, Kalifornia). Tu vystupuje ako žena, oblečený v červenom korzete a krinolíne, recitujúc texty z kníh Leviticus a Numeri, pojednávajúce o segregačných a selekčných Zákonoch čistoty. Žena v červených šatách symbolizuje biblické mesto hriechu – Babylon – matku neviestok a je postavou z apokalyptických zjavení sv. Jána. Vyvrcholením predstavenia je záverečná recitácia autorskej básne s motívom krvi, ako tekutiny, ktorá symbolicky spája všetkých ľudí.

Performance The Mother of Harlots has been presented by the author several times (premiere at Headlands Center for the Arts Sausalito California). Here he appears as a woman, dressed in red corset and crinoline, reciting texts from the books Leviticus and Numeri (The Old Testament), dealing with segregational and selectional Laws of purity. The woman in red dress symbolizes biblical city of sin – Babylon – the mother of harlots and is a figure from the apocalyptic Revelations of St. John the Divine. The highlight of the performance is the final recitation of the author’s poem with the motif of blood as a fluid that symbolically connects all people.

“Krv sa po tisícročia premiešala a v tomto zmysle sme všetci spojení. Krv je niečo, čo stiera hranice. Keď odsudzujeme iných, pretože nezapadajú do našich predstáv o tom, čo je „normálne“, odsudzujeme sami seba, odsudzujeme to, čo je aj našou vlastnou históriou, pretože táto „inakosť“ sa v našej krvi musela nevyhnutne vyskytnúť a je v nej teda stále.” (Maroš Rovňák)

“Blood has been mixed for millennia, and in that sense we are all connected. Blood is something that blurs the boundaries. When we condemn others because they do not fit into our notions of what is ‘normal’ we condemn ourselves, we condemn our own history, because this otherness must have necessarily occurred in our blood and is therefore still in it. ” (Maroš Rovňák)

Z textu Zuzany L. Majlingovej pri príležitosti uvedenia performancie Matka neviestok na festivale Intermedia.bb v r. 2008.

Selection from the text by Zuzana L. Majlingová on the occasion of the staging of The Mother of Harlots at the festival Intermedia.bb in 2008.


Ukážky zo záznamu performancie v Headlands Center for the Arts, Sausalito, Kalifornia. / Performance samples, Headlands Center for the Arts, Sausalito, California.

Videoprojekcia k performancii. Spolupráca Meg Duguid. / Background video for the performance. Cooperation Meg Duguid.

Inštalácia v ateliéri HCA, Sausalito, Kalifornia. / Installation at the HCA studio, Sausalito, California.