PORT

Umelecká intervencia do priestorov pohrebnej kaplnky sv. Michala s karnerom, Starý zámok, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, júl / august 2021. Podzemná časť kaplnky slúžila kedysi ako priestor na ukladanie exhumovaných kostí. V súčasnosti na túto prax odkazuje iba názov tohto priestoru, keďže kosti boli v minulosti odstránené. Kvôli uvoľneniu miesta na cintorínoch, boli v stredoveku z hrobov priebežne odstraňované kosti a umiestňované do osuárií. Tu boli bežne vystavené pohľadom žijúcich a pripomínali im ich smrteľnosť. Ako kultúrny odkaz na smrť a smrteľnosť som v priestore niekdajšieho osuária nainštaloval čln. Čln bol dopravným prostriedkom Chárona, psychopompa prepravujúceho duše zosnulých do podsvetia. Inštaláciu dopĺňala zvuková nahrávka môjho hlasu hovoriaceho slová “moje telo je tráva, moje telo je vietor”.

Art intervention in the premises od funerary chapel of St. Michael, Old Castle, Slovak mining museum, Banská Štiavnica, July / August 2021. The underground part of the chapel once served as a space for storing exhumed bones. At present, only the name of this space refers to this practice, as the bones have been removed in the past. In the Middle Ages in order to free up space in cemeteries, bones were continuously removed from graves and placed in osuariums. Here they were routinely exposed to the eyes of the living and reminded them of their mortality. As a cultural reference to death and mortality, I installed a boat in the area of the former ossuary. The boat was a vehicle of Charon, a psychopompos transporting the souls of the dead to the underworld. The installation was complemented by an audio recording of my voice saying “my body is grass, my body is wind”.